O projektu

Operační program přeshraniční spolupráce

Česká republika – Polská republika

2007-2013

 

Název projektu:                           „Příroda kolem nás“

 

Prioritní osa III: Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory 3.2: Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit

 

Oś priorytetowa III: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia 3.2: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz  inicjatyw społecznych

 

Vedoucí partner:  Okresní myslivecký spolek Olomouc  o.s.

Další partneři:   Powiad Nysa

Délka projektu: 7/2014 - 9/2015

                     

Hlavním záměrem  projektu "Příroda kolem nás"  je  vybudovat a založit tradici česko-polské přeshraniční spolupráce mezi
institucemi působícími na obou stranách hranice v oblasti volnočasových aktivit zaměřujících se aktivity myslivosti, ekologie, ochrany přírody, krajiny a lesnictví.

Na základě dohody obou partnerů bude část aktivit probíhat společně, avšak část aktivit budou partneři
organizovat i samostatně. Českým partnerem je organizace, která se svou činností plně zabývá otázkami
spojenými pouze s myslivostí, zatímco na polské straně se jedná o powiatový úřad, který z titulu své působnosti
není s myslivostí až tak úzce spojen. Větší část aktivit bude probíhat na straně vedoucího partnera, ale obvykle
budou do těchto aktivit zapojováni i polští účastníci (přírodovědná soutěž dětí, účast na společných soutěžích v
oblasti myslivosti, závěrečná konference). V rámci projektu budou vytištěny tři dvoujazyčné publikace, které budou
využívány v obou zemích.

 


Realizace enviromentálně zaměřených programů pro děti a mládež, odbornou i širokou laickou veřejnost
představují jednu z priorit podporovaných a definovaných v rámci strategických dokumentů Olomoucké kraje i
Okresu Nysa, na které je projekt geograficky zacílen. Aktivity tohoto projektu povedou k posílení nejen kladného
vztahu zapojených cílových skupin k přírodě i žádoucím postojům ke zdravému životnímu prostředí, ale vytvoří
prostor pro rozvoj mezilidských vztahů a navázání komunikace a mezinárodní spolupráce mezi institucemi
působícími v této problematice.
Záměrem projektu je pozitivně působit i v oblasti osvěty a vzdělávací činnosti. V tomto smyslu bude probíhat
edukace nejen formou besed, přednášek či odborných soutěží v rámci cílových skupin, ale informace budu šířeny
prostřednictvím naučných a osvětových materiálů. Materiály, určené navíc k distribuci široké veřejnosti, budou mít
dopad v časovém prostoru přesahujícím realizaci samotného projektu, čímž zabezpečí udržitelnost aktivit i po
jeho skončení. Další hodnotou, kterou projekt přináší, je možnost zprostředkovat sdílení tzv. "dobrých praxí"
výměnou zkušeností odborníků z oblasti myslivosti, lesnicví, krajinotvorby či ochrany přírody. V neposlední řadě
přispějí uvedené postupy nejen k propagaci tradic příhraničních regionů, ale i propagaci česko-polské spolupráce
a tím také k upevnění vazeb mezi oběma regiony.

 

Předmět projektu je plně v souladu s cíli a prioritami Olomouckého kraje (OK) uvedenými v Koncepci
environmentální výchovy a osvěty OK, jelikož svým obsahem naplňuje opatření na realizaci environmentálně
zaměřených školních a mimoškolních programů poskytovaných na vysoké odborné a metodické úrovni, které
umožňují zapojení dětí do přírodovědných, ekologicky či ochranářsky orientovaných mimoškolních zájmových
činností a tím utváří kladné vztahy dětí k přírodě a životnímu prostředí. Projekt je také v souladu s cíli v Koncepci
ochrany přírody pro území OK, neboť prohlubuje znalosti o biologii zvěře a vztahu jednotlivých druhů k prostředí.

 

Obdobně na polské straně je projekt je v souladu s dílčími cíli Strategie rozvoje polsko-českého pohraničí, neboť usnadňuje vzájemné
poznávání obyvatelstva pomocí propagace turistiky v pohraničí a tvorbu a rozšiřování vícejazyčných informací.
Deklarovanou společnou propagací turistiky v pohraničí je projekt v souladu se strategickým cílem Strategie
rozvoje Opolského vojvodství na léta 2000-2015 - rozvoj přeshraniční a meziregionální spolupráce. Navíc
předpoklady projektu naplňují ustanovení Strategie turistického rozvoje nysko-jesenického pohraničí na území
Nyského okresu, a také Strategii propagace nysko-jesenického pohraničí na území Nyského okresu

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Hlavní cíle projektu

Cílem je přenos dobré praxe, nastavení nových forem spolupráce a výměna zkušeností v oblasti myslivosti,
ekologie a lesnictví. Předmětem je záměr navázat přeshraniční spolupráci a rozvíjet mezilidské vztahy mezi členy
mysliveckých spolků v CZ a PL i v rámci širší laické a odborné veřejnosti. Projekt buduje přeshraniční spolupráci
mezi org. realizujícími volnočasové aktivity a tak naplňuje cíle prioritní osy.

 

- Rozvoj volnočasových aktivit v oblasti ochrany přírody, ekologie, myslivosti a lesnictví jako jsou soutěže a
osvětové programy, besedy ve školách
- Výměna odborných informací a zkušeností formou workshopů a konferencí
- Propagace společných tradic příhraničního území v oblasti myslivosti a ekologie
- Upevnění kontaktů a prohloubení vztahů mezi společenstvími na obou stranách hranice
- Tvorba společných osvětových materiálů a publikací.

 

 

Popis aktivit projektu

Aktivity české strany (ČMMJ OMS Olomouc)